கற்கால காமத்தின் முதல் உடலுறவு வீடியோ

ஆதி காதத்தில் முதல் பெண்ணும் ஆணும் நாலு கால் மிருகமாய் தான் பிறந்தார்கள். கைகளையும் முன்னங் கால்களாய் கொண்டு நாலு காலில் நகர்ந்தார்கள். அப்படி நகர்ந்து நுகரும் போது ஆண் பெண் நாலு காலில் நிற்கும் போது பின்னால் போல் புழையே நுகர அந்த வாசம் அவனுக்கு பிடித்துப் போகிறது. அடிக்கடி பெண்ணின் புழையை நுகர ஆசைப் படுகிறான்.

அதேப் போல் ஆணின் சுன்னி வாசனையும் அடிக்கடி அதில் கசியும் ஈரப் பதமும் அவளுக்கு பிடித்துப் போக முதல் மிருகப் பெண் அதைப் பிடித்து பார்த் ஆட்டி அசைக்க முதல் விந்து மழை.

அப்படியே ஆணும் பெண்ணின் புழையை நக்கி நாக்கு போட அந்த துளையில் ஏதோ நுழைக்கும இச்சை வந்த போது முதல் காம இச்சை வந்து இதோ இப்படி உடலுறவு வீடீயோ போல் நாயோழில் அதாவது டாகி ஸ்டைலில் முதல் புழைப் புணர்ச்சியை தொடங்கி வைக்கிறான்.